Ap

HBO5 Competentiematrix

Geïntegreerde competentieverw. 2

Code: AD2
Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 340 lestijden
Titularissen: Marijke Roelandts
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk
Totale studietijd: 340.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Voorkennis vereist

Module AD 1 (geïntegreerde competentieverwerving 1) succesvol hebben afgerond

Korte omschrijving

Eerste stagemodule: gesuperviseerde stage in het werkveld

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van de module AD 1 (geïntegreerde competentieverwerving 1) 

Eindcompetenties

BSC13 positioneren in een diverse context en in dialoog gaan met de andere in wederzijds respect.

 • De student geeft, ontvangt en implementeert feedback op gepaste wijze

BSC4 integraal bewaken en bevorderen van de kwaliteit van eigen taakuitoefening en van samenwerkingsverbanden.

 • De student identificeert de eigen sterktes en beperktheden en hanteert deze in functie van het professioneel handelen

BSC7 reflecteren op de eigen praktijk en deze van samenwerkingsverbanden.

 • De student situeert de eigen praktijkcontext in het bredere professionele veld
 • De student reflecteert op concrete praktijksituaties en plaatst het eigen handelen hierin vanuit de inzichten verworven tijdens de modules

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

 • De student positioneert zichzelf als lerende in de opleidings- en praktijkcontext
 • De student integreert verschillende leerstijlen in functie van de eigen groei in professioneel handelen
 • De student hanteert, mits de nodige ondersteuning en begeleiding, de competenties die verwacht worden van een beginnend sociaal-cultureel werker

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

 • De student situeert de eigen praktijkcontext in het bredere professionele veld

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

 • De student reflecteert op concrete praktijksituaties en plaatst het eigen handelen hierin vanuit de inzichten verworven tijdens de modules
 • De student identificeert de eigen sterktes en beperktheden en hanteert deze in functie van het professioneel handelen

AC8 een ingesteldheid tot levenslang leren.

 • De student geeft, ontvangt en implementeert feedback op gepaste wijze
 • De student positioneert zichzelf als lerende in de opleidings- en praktijkcontext
 • De student integreert verschillende leerstijlen in functie van de eigen groei in professioneel handelen
 • De student hanteert, mits de nodige ondersteuning en begeleiding, de competenties die verwacht worden van een beginnend sociaal-cultureel werker

Leerinhoud

Eerste stagemodule. Visie, theorie en methodieken worden verbonden met het praktijkfunctioneren. Het verkennen van het werkveld en kunnen meedraaien als sociaal-cultureel werker in een organisatie wordt als uitgangspunt genomen. Tijdens deze stage wordt veel aandacht besteed aan het hanteren van een correcte basishouding. Studenten lopen 300 uren stage in het sociaal-culturele werkveld. Naast de beroepspraktijk vinden supervisiebijeenkomsten, individuele gesprekken, praktijkbezoeken en evaluatiegesprekken plaats. Tijdens supervisiemomenten wordt er gereflecteerd over het eigen functioneren en dat van anderen met de betrachting zo het praktijkfunctioneren te optimaliseren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Werkplekleren en/of stage (300.0 Uren)
 • Vormen van groepsleren (40.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten voeren de stage volledig uit (100%).
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Reflectie 50.0
Permanent uitgesteld Stage 50.0