Ap

HBO5 Competentiematrix

Filosofische en ethische vraagstukken

Code: Aa4
Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Wies De Raedemaecker
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Korte omschrijving

Allereerst wordt er een voorstelling gegeven van wat filosofie is, en waarin het verschilt van religie en ideologie. Vervolgens worden verschillende soorten religies en ideologieën onderzocht. Daarnaast wordt er ingegaan op de filosofie van de ethiek en op een aantal maatschappelijke ethisch geladen thema’s. Ten slotte worden de thema’s interculturaliteit en inburgering verkend.

Eindcompetenties

BSC13 positioneren in een diverse context en in dialoog gaan met de andere in wederzijds respect.

  • De student stemt zijn benadering van mensen af op hun culturele achtergrond.

BSC6 ethisch handelen.

  • De student reflecteert op de eigen praktijk vanuit een brede, open kijk en fundeert het eigen professioneel handelen ethisch.

AC2 verwerven en verwerken van informatie.

  • De student baant zich via lectuur en discussie zelf een weg in de filosofische basisbegrippen en in het abstracte (cultuur)filosofische denken.

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

  • De student hanteert een filosofisch denkkader als klankbord voor de praktijk van het sociaal werk.

AC7 het vermogen tot communiceren.

  • De student participeert mondig en kritisch aan discussies over actuele welzijnsthema’s.

Leermaterialen (tekst)

Cursus (voorzien door het centrum)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
  • Hoor- en/of werkcolleges (22.0 Uren)
  • Vormen van groepsleren (8.0 Uren)
  • Werktijd buiten de contacturen (10.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie.
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname na proces Vaardigheidstoets hands off 60.0 Twee schriftelijke opdrachten.
Permanent uitgesteld Kennistoets 20.0 Meerkeuzevragen in elk leerpad.
Momentopname na proces Simulatie vaardigheidstoets 20.0 Klasgesprek obv de opdracht over cultuur.
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname na proces Vaardigheidstoets hands off 60.0 Twee schriftelijke opdrachten.
Permanent uitgesteld Kennistoets 20.0 Meerkeuzevragen in elk leerpad.
Momentopname na proces Simulatie vaardigheidstoets 20.0 Het klasgesprek wordt gesimuleerd, waarbij de student zelf zorgt voor minstens twee andere studenten of andere personen die actief kunnen deelnemen.