Ap

HBO5 Competentiematrix

Sociologische vraagstukken

Code: Aa1
Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Johan Delpire
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Voorkennis vereist

Neen

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel richt zich in eerste instantie op het aanreiken van basiskennis betreffende de sociologie: stromingen (interactionisme, functionalisme, Marxisme en kritische sociologie, ruiltheorie) en sociologische basisbegrippen. Vervolgens wordt gevraagd om een maatschappelijk thema (bvb. armoede en sociale uitsluiting, religie, diversiteit, criminaliteit) te bestuderen vanuit sociologische en sociaal-wetenschappelijke inzichten met aandacht voor instanties en interventies vanuit het sociaal werk.

Eindcompetenties

BSC1 identificeren, definiëren en analyseren van complexe (psychosociale) behoeften en probleemsituaties.

 • de student omschrijft in eigen woorden conceptuele bouwstenen uit de sociologie
 • De student maakt een maatschappelijke analyse vanuit sociologische paradigma's
 • De student geeft demografische gegevens weer

BSC2 opstellen, uitvoeren en evalueren van sociaalagogische voorkomings-,begeleidings- en veranderingsstrategieën.

 • De student geeft aan hoe vanuit een sociologische analyse zinvol kan worden gehandeld in deelsectoren van de samenleving

BSC7 reflecteren op de eigen praktijk en deze van samenwerkingsverbanden.

 • De student geeft het belang aan van een analyse van de maatschappelijke context van deelsectoren van de samenleving
 • De student onderkent de maatschappelijke bepaaldheid van problemen en de aanwezigheid van de samenleving in het individuele handelen
 • De student kadert het sociaal werk in permanente maatschappelijke veranderingsprocessen

ABC3 heeft het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.

 • De student geeft aan hoe vanuit een sociologische analyse zinvol kan worden gehandeld in deelsectoren van de samenleving

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

 • de student omschrijft in eigen woorden conceptuele bouwstenen uit de sociologie

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

 • De student geeft het belang aan van een analyse van de maatschappelijke context van deelsectoren van de samenleving

AC7 het vermogen tot communiceren.

 • De student maakt een maatschappelijke analyse vanuit sociologische paradigma's
 • De student geeft demografische gegevens weer

AC8 een ingesteldheid tot levenslang leren.

 • De student kadert het sociaal werk in permanente maatschappelijke veranderingsprocessen

Leerinhoud

- Sociologische stromingen - Sociologische basisbegrippen - Studie van een maatschappelijk verschijnsel naar keuze (bvb. armoede, jeugdcriminaliteit, etc.)

Leermaterialen (tekst)

- Cursus wordt voorzien door lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Vormen van groepsleren (8.0 Uren)
 • Hoor- en/of werkcolleges (20.0 Uren)
 • Werktijd buiten de contacturen (12.0 Uren)

Toetsing (lijst)

De volgende onderdelen maken deel uit van de evaluatie van dit opleidingsonderdeel: 2 individuele opdrachten, groepsopdracht paper maatschappelijk thema, deelname forum en overlegmomenten groepsopdracht, individuele eindreflectie groepsopdracht. Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie.
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Kennistoets 55.0 Opdracht 1, inleiding sociologie, en 2, sociologische begrippen.
Momentopname na proces Reflectie 10.0 Opdracht 4, individuele eindreflectie groepsopdracht
Permanent uitgesteld Projectopdracht 15.0 Actieve deelname aan de uitwerking van de groepsopdracht, bijeenkomsten tijdens lesmomenten en online deelname aan het groepsforum.
Permanent uitgesteld Afstudeeropdracht 20.0 Opdracht 3, groepsopdracht sociologische analyse van een maatschappelijk verschijnsel.
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname na proces Kennistoets 55.0 Opdracht 1, inleiding sociologie, en 2, sociologische begrippen.
Momentopname na proces Reflectie 10.0 Opdracht 4, individuele eindreflectie groepsopdracht
Momentopname na proces Projectopdracht 15.0 Actieve deelname aan de uitwerking van de groepsopdracht, bijeenkomsten tijdens lesmomenten en online deelname aan het groepsforum.
Momentopname na proces Afstudeeropdracht 20.0 Opdracht 3, groepsopdracht sociologische analyse van een maatschappelijk verschijnsel.