Ap

HBO5 Competentiematrix

Groepswerk

Code: Bc2
Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Edward Verschaeren
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Korte omschrijving

Als sociaal-cultureel werker ga je vaak werken met groepen. Tijdens deze module wordt uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop groepen functioneren en welke processen en patronen zich allemaal afspelen in het groepsgebeuren. Daarnaast komen belangrijke competenties van de groepswerker aan bod en wordt er aandacht besteed aan het begeleiden van groepen. 

Eindcompetenties

BSC1 identificeren, definiëren en analyseren van complexe (psychosociale) behoeften en probleemsituaties.

 • De student geeft de verschillen in begeleiding aan van een specifieke doelgroep t.a.v. een andere doelgroep.
 • De student omschrijft de aandachtspunten in de begeleiding van een specifieke doelgroep (vrouwen, laaggeschoolden, allochtonen, jongeren, ouderen...).
 • De student toont aan het verschil te kennen tussen het leiden en begeleiden van een groep.

BSC12 maken van doelgroepanalyse.Het leggen van contacten en groepsdynamisch werken met specifieke doelgroepen.

 • De student analyseert vanuit inzicht in de groepsdynamica de verschillende groepsprocessen (groepscohesie, groepsnormen, groepsfasen, rollenpatroon, macht en communicatie) in een groepsgebeuren.
 • De student toont aan te weten wat een groep nodig heeft om zich constructief te ontwikkelen

BSC13 positioneren in een diverse context en in dialoog gaan met de andere in wederzijds respect.

 • De student legt uit welke conflicthanteringsstijl van toepassing is op een praktijksituatie.

BSC7 reflecteren op de eigen praktijk en deze van samenwerkingsverbanden.

 • De student toont aan hoe het gedrag van het individu de andere groepsleden beïnvloedt.
 • De student reflecteert over zijn eigen functioneren in een groepsgebeuren.

ABC2 oplossingsgericht werken, ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

 • De student legt uit welke conflicthanteringsstijl van toepassing is op een praktijksituatie.

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

 • De student toont aan hoe het gedrag van het individu de andere groepsleden beïnvloedt.

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

 • De student analyseert vanuit inzicht in de groepsdynamica de verschillende groepsprocessen (groepscohesie, groepsnormen, groepsfasen, rollenpatroon, macht en communicatie) in een groepsgebeuren.
 • De student reflecteert over zijn eigen functioneren in een groepsgebeuren.

AC7 het vermogen tot communiceren.

 • De student geeft de verschillen in begeleiding aan van een specifieke doelgroep t.a.v. een andere doelgroep.
 • De student omschrijft de aandachtspunten in de begeleiding van een specifieke doelgroep (vrouwen, laaggeschoolden, allochtonen, jongeren, ouderen...).

Leerinhoud

Groepsprocessen, groepsfenomenen, rol van de begeleider.

Leermaterialen (tekst)

Syllabus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Hoor- en/of werkcolleges (12.0 Uren)
 • Practicum en/of oefeningen (10.0 Uren)
 • Vormen van groepsleren (10.0 Uren)
 • Werktijd buiten de contacturen (8.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie. 
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Kennistoets 50.0
Permanent uitgesteld Vaardigheidstoets hands off 50.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname na proces Kennistoets 50.0
Momentopname na proces Vaardigheidstoets hands off 50.0