Ap

HBO5 Competentiematrix

Situering sociaal-cultureel werk in een diverse context

Code: Ba3
Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 340 lestijden
Titularissen: Marijke Roelandts
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 5
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk
Totale studietijd: 340.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs

Voorkennis vereist

Ja

Korte omschrijving

Tweede stagemodule. Visie, theorie en methodieken worden verbonden met het praktijkfunctioneren. Het kunnen meedraaien als zelfstandig sociaal-cultureel werker in een organisatie wordt als uitgangspunt genomen. Studenten lopen 300 uren stage in het sociaal-culturele werkveld. Naast de beroepspraktijk vinden supervisiebijeenkomsten, individuele gesprekken, praktijkbezoeken en evaluatiegesprekken plaats. Tijdens supervisiemomenten wordt er gereflecteerd over het eigen functioneren en dat van anderen met de betrachting zo het praktijkfunctioneren te optimaliseren. 

Begincompetenties (tekst)

Men kan enkel de tweede stage volgen als de eerste met succes is voltooid.

Eindcompetenties

BSC13 positioneren in een diverse context en in dialoog gaan met de andere in wederzijds respect.

  • De student geeft, ontvangt en implementeert feedback op gepaste wijze

BSC4 integraal bewaken en bevorderen van de kwaliteit van eigen taakuitoefening en van samenwerkingsverbanden.

  • De student identificeert de eigen sterktes en beperktheden en hanteert deze in functie van het professioneel handelen

BSC7 reflecteren op de eigen praktijk en deze van samenwerkingsverbanden.

  • De student reflecteert op concrete praktijksituaties en plaatst het eigen handelen hierin vanuit de inzichten verworven tijdens de modules

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

  • De student hanteert zelfstandig de competenties die verwacht worden van een beginnend sociaal-cultureel werker
  • De student integreert verschillende leerstijlen in functie van de eigen groei in professioneel handelen

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

  • De student situeert de eigen praktijkcontext in het bredere professionele veld

AC8 een ingesteldheid tot levenslang leren.

  • De student positioneert zichzelf als lerende in de opleidings- en praktijkcontext

Leerinhoud

Stage en terugkoppeling tijdens supervisie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
  • Werkplekleren en/of stage (300.0 Uren)
  • Practicum en/of oefeningen (40.0 Uren)

Toetsing (lijst)

50% van de punten wordt door de stagementor aangegeven, 50% van de punten staat op werkstukken.
Studenten voeren de stage volledig uit (100%).
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Stage 50.0
Permanent uitgesteld Reflectie 50.0