Ap

HBO5 Competentiematrix

Financieel beheer

Code: Bb3
Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Anja De Neve
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 5
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Voorkennis vereist

geen

Korte omschrijving

Inzicht verwerven in het financieel beheer van een organisatie of een project door middel van onderwijsgesprek, oefeningen en groepswerk .

Eindcompetenties

BSC10 projectmatig werken, creatief en innovatief optreden met aandacht voor het nodige financieel en logistiek kader.

 • De student berekent op basis van de kosten en de winstmarge de verkoopprijs van een produkt of dienst

BSC2 opstellen, uitvoeren en evalueren van sociaalagogische voorkomings-,begeleidings- en veranderingsstrategieën.

 • De student kan werken met budgetten

BSC3 participeren, organiseren en coachen van samenwerkingsverbanden.

 • De student verdedigt in groep het project

BSC7 reflecteren op de eigen praktijk en deze van samenwerkingsverbanden.

 • De student kan de kostenverloop analyseren en een plan voor kostenbeheersing opstellen

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

 • De student berekent de vaste en variabele kosten

AC2 verwerven en verwerken van informatie.

 • De student berekent en interpreteert de belangrijkste financiële ratio’s
 • De student boekt eenvoudige balans- en resultatenverrichtingen en stelt eenvoudige balans en resultatenrekening op.

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

 • De student onderzoekt de financiële situatie van de organisatie op basis van de balans en resultatenrekening

AC7 het vermogen tot communiceren.

 • De student verdedigt in groep het project

Leerinhoud

-financiële verslaggeving: jaarrekening, balans- en resultatenrekening, sociale balans - analyse van de jaarrekening, horizontale en verticale analyse, financiële ratio’s - begroting en budgettering - kostenberekening en kostprijsbeheersing - financiering: prijszetting, subsidies, werkingsmiddelen, fondswerving, sponsoring, k - kosten-batenanalyse: break-even, dynamische en sociale kosten-baten-analyse

Leermaterialen (tekst)

Eigen cursusmateriaal van de lector elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Hoor- en/of werkcolleges (15.0 Uren)
 • Vormen van groepsleren (15.0 Uren)
 • Werktijd buiten de contacturen (10.0 Uren)

Toetsing (lijst)

-punten voor een schriftelijk eindexamen -punten voor Projectwerk: organisatie van een event. Dit groepswerk dient zowel schriftelijk afgegeven te worden als mondeling verdedigd te worden Opmerking; Thuisopdrachten(oefeningen) moeten tijdig ingediend worden. Niet of laattijdig indienen heeft een weerslag op te behalen resultaten.
Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie. 
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname op examen Kennistoets 60.0
Permanent direct en Permanent uitgesteld Projectopdracht 40.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname op examen Kennistoets 60.0
Permanent direct en Permanent uitgesteld Projectopdracht 40.0