Ap

HBO5 Competentiematrix

Sociaal-economische vraagstukken

Code: Aa3
Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Anouk Himpe
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Voorkennis vereist

Geen voorkennis vereist 

Korte omschrijving

Algemene inleiding tot de economie met specifieke aandacht voor actuele en sociale aspecten.

Eindcompetenties

BSC1 identificeren, definiëren en analyseren van complexe (psychosociale) behoeften en probleemsituaties.

 • De student benoemt en illustreert de basiscomponenten en de werking van het economisch systeem.
 • De student onderkent de ‘economische rationaliteit’ in de social profit.
 • De student begrijpt de berichtgeving over actuele sociaal-economische en politiek-economische problemen en interpreteert die vanuit het inzicht in de economische paradigma’s.
 • De student benoemt de impact van het huidig economische bestel op onze samenleving.
 • De student vergelijkt de verschillende types economieën en geeft de verschillen en overeenkomsten aan.
 • De student benoemt de verschillende overheidsvormen en illustreert hun impact op de samenleving.
 • geeft de verschillende politieke ideologieën in de belgische samenleving aan en beschrijft hen.

BSC18 sensibliliseren, motiveren en activeren van de doelgroep om te participeren in veranderingsprocessen gericht op belangenbehartiging.

 • De student duidt de economische aspecten van het menselijk gedrag en de economische dimensie van het organisatie- en samenlevingsgebeuren.

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

 • De student onderkent de ‘economische rationaliteit’ in de social profit.
 • De student benoemt de impact van het huidig economische bestel op onze samenleving.

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

 • De student duidt de economische aspecten van het menselijk gedrag en de economische dimensie van het organisatie- en samenlevingsgebeuren.

AC8 een ingesteldheid tot levenslang leren.

 • De student begrijpt de berichtgeving over actuele sociaal-economische en politiek-economische problemen en interpreteert die vanuit het inzicht in de economische paradigma’s.
 • De student vergelijkt de verschillende types economieën en geeft de verschillen en overeenkomsten aan.
 • De student benoemt de verschillende overheidsvormen en illustreert hun impact op de samenleving.
 • geeft de verschillende politieke ideologieën in de belgische samenleving aan en beschrijft hen.

Leerinhoud

De module wordt aangevat met een algemene inleiding over wat economie inhoudt en welke rol economie in de actuele samenleving inneemt. Vervolgens worden enkele algemene economische basisprincipes besproken: wet van vraag en aanbod, de relatie tussen producent, consument en de overheid, functie van een maximumprijs, sociale correcties, ... Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de werking van een vrije markt (voorwaarden, voordelen, nadelen, ...) en bij de noodzaak en mogelijkheden om, als overheid, op deze principes te kunnen ingrijpen. Hierbij wordt er aandacht besteed aan de verschillende visies van de huidige politieke partijen en hoe de social profit zich heden verhoudt tot dit marktdenken. Tot sloten worden er diverse wisselende thema's (vb.: relatie tussen ecologie en economie, vermarkting van het sociaal werk, het energielandschap,werkloosheid, economische crisis, ...)besproken en geanalyseerd a.d.h.v. de eerder besproken inzichten. Bij de keuze van deze thema's wordt er rekening gehouden met de actuele economische, politieke en sociale situatie.

Leermaterialen (tekst)

Cursus ( voorzien door centrum) PPT-presentaties, elektronische leerpaden

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Hoor- en/of werkcolleges (20.0 Uren)
 • Practicum en/of oefeningen (10.0 Uren)
 • Werktijd buiten de contacturen (10.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Er worden twee schriftelijke (gesloten boek) kennistoetsen afgenomen. Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie.
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld en Momentopname op examen Vaardigheidstoets hands off 100.0 Twee schriftelijke (kennis)toetsen
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld en Momentopname op examen Vaardigheidstoets hands off 100.0 Schriftelijke (kennis)toets