Ap

HBO5 Competentiematrix

Vennootschapsbelasting (niet aangeboden in 2017-2018)

Code: B3
Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Boekhouden - Fiscaliteit Crescendo
Studieomvang: 80 lestijden
Titularissen: Geert Claes
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 5
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 80(tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Deliberatie-info: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 38/80(tot op een geheel getal) niet tolereerbaar.
Totale studietijd: 160.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs, Afstandsonderwijs

Voorkennis vereist

Basis dubbel boekhouden.

Korte omschrijving

De student verwerft een inzicht in de aangifte vennootschapsbelasting.  De student leert tevens het verband tussen de boekhouding en de aangifte vennootschapsbelasting.

Eindcompetenties

specifieke eindcompetenties

 • De studenten kunnen de verschuldigde vennootschapsbelasting berekenen.
 • De studenten kunnen beoordelen of de vennootschap voldoet aan artikel 15.
 • De studenten kunnen de verrekenbare voorheffingen selecteren.
 • De studenten kunnen bepalen aan welk tarief de vennootschap onderworpen is.
 • De studenten kunnen de DBI aftrek toepassen
 • De studenten kunnen autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard relateren aan de aangifte.
 • De studenten kunnen de 'resterende winst volgens oorsprong' berekenen
 • De studenten kunnen de aftrek van vorige verliezen toepassen.
 • De studenten kunnen de investeringsaftrek toepassen aan de hand van het formulier dat door de administratie is ter beschikking gesteld.
 • De studenten kunnen de aftrek voor risicokapitaal berekenen aan de hand van het formulier ter beschikking gesteld door de administratie.
 • De studenten kunnen het detail van de niet belastbare bestanddelen terugvinden in de aangifte.
 • De studenten kunnen de uiteenzetting van de winst toepassen.
 • De studenten kunnen de verschillende soorten van dividenden samenstellen.
 • De studenten kunnen de verworpen uitgaven berekenen.
 • De studenten kunnen de rekeningen waarop verworpen uitgaven van toepassing zijn afleiden uit een proef-en saldibalans.
 • De studenten kunnen de bewegingen in de vrijgestelde reserves invullen
 • De studenten kunnen de reservetabel van de aangifte invullen
 • De studenten kunnen de aangifte in de vennootschapsbelasting invullen.
 • De studenten kunnen de vigerende fiscale wetgeving toepassen.

Leerinhoud

Verschil tussen belastbaar tijdperk en aanslagjaar, de verschillende bewerkingen in de aangifte vennootschapsbelasting, wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, belastbare winst en verschil met de boekhoudkundige winst, uitgekeerde winsten, berekening van de belastbare grondslag, berekening van de vennootschapsbelasting, praktische toepassingen, actualiteit.

Leermaterialen (tekst)


Handboek Praktisch Vennootschapsbelasting (uitgeverij De Boeck - auteur : Wim Van Kerchove).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Practicum en/of oefeningen (80.0 Uren)
 • Werktijd buiten de contacturen (80.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname op examen Kennistoets 22.0
Momentopname op examen Simulatie vaardigheidstoets 78.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname op examen Kennistoets 22.0
Momentopname op examen Simulatie vaardigheidstoets 78.0